logo Party Verhuur Santé
toppicture
NaviBalkNaviBalkNaviBalkNaviBalk verhuurVerkoopCateringImpressieNaviBalk InformatieNaviBalk contact
 
   
 
   

Algemene voorwaarden Party verhuur Santé

Artikel 1 : Eigendomsvoorbehoud
1.0 De verhuurde artikelen blijven te allen tijde volledig eigendom van Party verhuur Santé. Indien huurder zich niet houdt aan de bepalingen van de verhuurovereenkomst is verhuurder zonder enige sommatie gerechtigd het verhuurde direct terug te nemen en de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 2 : Offertes
2.0 De door verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig tot 14 dagen na verzend datum, tenzij verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald.

Artikel 3 : Huurprijs
3.0 Alle door verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW, exclusief transport, manco's en eventuele afwas/schoonmaakkosten. De prijzen gelden per dag, per stuk tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Voor het bezorgen en retourhalen van gehuurde goederen worden transportkosten in rekening gebracht, deze zijn door verhuurder per woonplaats vastgesteld. Voor het huren van goederen voor een langere termijn heeft verhuurder speciale verlaagde tarieven.

Artikel 4 : Betaling, verzuim en annulering
4.0 Betaling dient contant te geschieden vooraf bij het afhalen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Betaling van bijkomende kosten als het vuil retourneren, manco's, het niet of te laat retourneren van de gehuurde goederen dient bij het retourneren contant te worden voldaan. In overeenstemming met verhuurder is het mogelijk om goederen op factuur per bank te betalen binnen de betalingstermijn van 14 dagen. Zodra huurder in verzuim is zal verhuurder een rente berekenen van 1,5% per maand of gedeelte daarvan. Alle uit verzuim voortkomende kosten als incasso, bureau en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade experts zijn voor rekening van huurder.

Artikel 5 : Annulering
5.0 Huurder is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits de annuleringskosten in acht worden genomen. Bij annulering op dag van levering wordt 10 procent van huurbedrag in rekening gebracht.

Artikel 6 : Uitvoering
6.0 Bij uitlevering van de huurgoederen is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurgoederen zonder dat hierdoor de huurovereenkomst wordt ontbonden. Indien de huurder de goederen zelf afhaalt, kan dit uitsluitend op de overeengekomen dag en tijdstip. Het retourneren van de huurgoederen dient plaats te vinden op de overeengekomen dag en tijdstip.
Alle door verhuurder bezorgde goederen worden op de door huurder opgegeven plaats van bestemming naast de auto of voor de deur gelost mits deze direct, vrij en goed begaanbaar te bereiken is. Huurgoederen worden uitsluitend op de begane grond gelost. Voorgenoemde geldt tevens voor het ophalen van de huurgoederen. Voor het bezorgen en/of ophalen op andere plaatsen als hiervoor genoemd, alsmede voor intern transport, uitpakken, inpakken, opbouwen en afbreken wordt aan huurder arbeidsloon berekend.
6.1 Verhuurder kan betreft overeengekomen bezorgtijden en ophaaltijden geen enkele garantie geven.
6.2 Voor er tot uitlevering kan worden overgegaan dient de huurder zich te kunnen legitimeren. Tevens kan verhuurder om een borgsom vragen. Op de huurovereenkomst zal het borgbedrag vermeldt staan.
6.3 Nadat de huurgoederen in ons magazijn zijn geretourneerd, worden deze door ons gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend. Bij breuk en of vermissing berekenen wij de vervangingswaarde of voorafgestelde waarde van desbetreffend artikel, deze voorafgestelde waarde is terug te vinden op www.partyverhuursante.nl/informatie_breukkosten Indien deze goederen binnen 3 dagen na het vestrijken van de huurovereenkomst alsnog worden geretourneerd zal de berekende prijs worden gecrediteerd. Bij beschadiging van goederen zal aan huurder reparatiekosten in rekening worden gebracht, welke bestaan uit arbeidsloon en de eventuele te gebruiken onderdelen.
6.4 De huurder dient de goederen in achtneming van de openingstijden voor het verlopen van de huurovereenkomst te retourneren en wel in goede staat en in de daarvoor bestemde verpakking. Wenst de huurder de huurtermijn te verlengen, dan dient deze dit minimaal 24 uur voor het verlopen van de huurovereenkomst mede te delen aan verhuurder. Deze kan dit echter op grond van elders gemaakte afspraken weigeren.
6.5 Door ondertekening van de huurovereenkomst en aanvaarding van het gehuurde erkent de huurder dat de goederen in goede staat verkeren.
6.6 Huurder dient het gehuurde zorgvuldig te gebruiken en alleen voor de doeleinden waarvoor het bestemd is. Iedere schade die door het transport van huurder plaatsvinden, zal aan huurder in rekening worden gebracht. Al onze goederen met uitzondering van partytenten moeten gevrijwaard blijven van weersinvloeden.
6.7 Reparaties aan het verhuurde mogen alleen door Party verhuur Santé of door hen aangewezen personen geschieden.

Artikel 7 : Verzekeringen
7.0 De huurgoederen zijn tijdens het bezit van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

Artikel 8 : Reclameren
8.0 De huurder dient op het moment van in ontvangstneming de goederen te controleren en eventuele gebreken onmiddellijk aan te geven bij verhuurder. Vanaf het moment van ingebruikname vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid
9.0 Party verhuur Santé is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt, ongeacht wat voor aard, welke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik door huurder van de huurgoederen of van eventueel meegeleverde materialen en/of chemicaliën.

Artikel 10 : Overmacht
10.0 Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet door verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, windkracht 7 of hoger, transportvertragingen, geen volledige aflevering door huurders aan verhuurder.
10.1 Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen opgeschort. Indien levering binnen 24 uur niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd om de huurovereenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval enige schadevergoeding bestaat of ontstaat.

Artikel 11 : Ontbinding
11.0 Verhuurder heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien na sluiting van de overeenkomst aan verhuurder ter kennis is gekomen dat huurder vermoedelijk niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclamer